Maģistra akadēmiskās studijas "Biznesa informātika"

Maģistra akadēmiskās studijas angļu valodā (nodarbības pēc 18:00)

 

Prasības uzsākot studiju programmas apguvi

Bakalaura akadēmiskais grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai sociālās zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds iepriekš minētajām zinātnes nozarēm atbilstošās jomās vai tiem pielīdzināma izglītība. Papildus priekšnosacījumus skatāmi programmas mājas lapā.


Mērķis
Studiju programmas „Biznesa informātika” mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties varošus speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos.

Studiju programma ir veidota, balstoties uz starptautisko labo praksi starpdisciplināru studiju programmu īstenošanā, un RTU to realizē sadarbībā ar Bufalo universitāti (ASV) un International Business Machines Corporation (IBM).

Studiju programmu  īstenos 21 pasniedzējs no 8 RTU struktūrvienībām. Programmas realizāciju koordinē The Quality System of European Scientific and Technical Education izcilības sertifikāta īpašnieks - RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo datorsistēmu institūts. Biznesa tematus pasniedz un konsultē vietēji un ārvalstu RTU Rīgas Biznesa skolas pasniedzēji. Studiju procesā teorētisko zināšanu apgūšanai un aprobēšanai paredzēts izmantot IBM jaunākās tehnoloģijas.

 

Studiju rezultāti. Studiju programmā “Biznesa informātika” plānots sasniegt, ka tās absolventi:

  • prot identificēt biznesa mērķus, kurus ir iespējams atbalstīt ar IKT risinājumiem;
  • prot identificēt biznesa problēmas, kuru risināšanā iespējams izmantot IKT risinājumus;
  • prot, izmantojot piemērotas tehnoloģijas, modelēt un analizēt biznesa procesus, uzņēmumu un biznesa arhitektūru un informācijas plūsmas, kā arī projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas;
  • spēj sekot līdzi datorsistēmu, komunikācijas tehnoloģiju, programmatūras un to izmantošanas metožu attīstībai un ieteikt dažādus risinājumus un to kombinācijas atsevišķu organizāciju, uzņēmumu vai to tīklu darbības un konkurētspējas uzlabošanai;
  • spēj, izmantojot piemērotas tehnoloģijas, izstrādāt organizāciju/uzņēmumu darbības pilnveidošanas stratēģiju, plānot un vadīt analīzes un izmaiņu vadības projektus un definēt prasības jauniem produktiem un pakalpojumiem;
  • spēj interpretēt biznesa sfēras zināšanas datorzinātnes un IKT terminos un otrādi;
  • prot motivēt organizāciju/uzņēmumu darbiniekus izmantot uzņēmuma mērķu sasniegšanai piemērotākās tehnoloģijas, kā arī vadīt starpdisciplināru komandu darbu;
  • spēj piedalīties starptautiskos zinātniskos projektos biznesa informātikas jomā, kā arī vadīt zinātniskus projektus;
  • spēj savu pilnvaru robežās nodrošināt biznesa, sistēmu analīzes un informācijas sistēmu izstrādes ētikas normu ievērošanu.

 

Studiju programmas "Biznesa informātika" mājas lapa.