Maģistra studiju programma "Intelektuālas robotizētas sistēmas"

Maģistra akadēmiskās studijas

Maģistra akadēmiskā studiju programma „Intelektuālas robotizētas sistēmas” tiek realizēta, sadarbojoties divām Rīgas Tehniskā universitātes fakultātēm - Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātei un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātei. Studiju programmai ir starpdisciplinārs rakstus.

Studiju programmā “Intelektuālas robotizētas sistēmas” tiek sasniegts, ka tās absolventi:

 • spēj izstrādāt konkrētu problēmu risinājumus, izmantojot modernus automātikas un elektriskās piedziņas elementus;
 • spēj izstrādāt automātisku vai robotizētu sistēmu vadības algoritmu;
 • spēj izstrādāt programmatūru konkrētu automātisku vai robotizētu iekārtu vadībai un koordinācijai;
 • spēj izstrādāt risinājumus, kas kombinē aparatūras un programmatūras tehnoloģiju priekšrocības; 
 • prot nošķirt problēmas, kuras jārisina ar aparatūras līdzekļiem, no tām, kuras jārisina ar programmatūras līdzekļiem;
 • prot identificēt problēmas, kuru risināšanā iespējams izmantot robotizētas intelektuālas sistēmas;
 • spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un iemaņas;
 • spēj strādāt grupā vienota mērķa sasniegšanai;
 • spēj pamatot konkrēta risinājuma priekšrocības vai trūkumus pasūtītājam vai citam speciālistam;
 • prot identificēt robotizētu sistēmu izstrādes projektu mērķus, kurus ir iespējams atrisināt, izmantojot pieejamo robotu un mākslīgā intelekta tehnoloģiju;
 • prot izvēlēties piemērotāko robotizētu intelektuālu sistēmu risinājumu konkrētas problēmas risināšanai;
 • prot izmantot modernus robotizētu sistēmu modelēšanas rīkus, lai izstrādātu un aprobētu konkrētu problēmu risinājumus;
 • spēj izvērtēt mākslīgā intelekta metožu piemērotību konkrētu problēmu risināšanai;
 • spēj izteikt konkrētu problēmu robotizētu, intelektuālu un automātisku sistēmu terminos un otrādi;
 • savu pilnvaru robežās spēj nodrošināt profesionālo un vispārpieņemto ētikas normu ievērošanu;
 • spēj piedalīties vietēja un starptautiska mēroga pētnieciskos projektos, kas veltīti intelektuālām robotizētām sistēmām, kā arī vadīt tos;
 • spēj vadīt tehniskā risinājuma izstrādes vai ieviešanas projektus;
 • ir sagatavoti turpmākām studijām doktorantūrā;

Studiju programma tiek realizēta Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē.

Prasības iepriekšējai izglītībai. Pamatprasības: Lai uzsāktu studijas maģistra akadēmisko studiju programmā „Intelektuālas robotizētas sistēmas”, nepieciešams inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē, elektrozinātnē, mašīnzinātnē, vai dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā, fizikā, vai bakalaura profesionālais grāds iepriekš minētajām zinātnes nozarēm atbilstošās praktiskās darbības jomās, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.

Papildprasības: Lai nodrošinātu studenta sagatavotības līmeni studijām maģistra akadēmisko studiju programmā „Intelektuālas robotizētas sistēmas”, no zemāk norādītā saraksta ir jābūt apgūtiem šādiem priekšmetiem ar kopējo apjomu 8 KP:
vienam no (2 KP):

 • Elektrotehnika un elektronika
 • Elektriskās mašīnas un aktuātori
 • Lineāru un nelineāru sistēmu vadība
 • Gadījuma procesi
 • Sistēmu teorijas metodes

vienam no (3 KP):

 • Objektorientēta programmēšana
 • Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
 • Intelektuālās piedziņas vadības sistēmas

vienam no (3 KP):

 • Mākslīgā intelekta pamati
 • Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Ja minētie priekšmeti nav apgūti iepriekš, tad tie, no katra saraksta izvēloties vienu priekšmetu, ir jāapgūst papildus studiju programmas priekšmetiem 2 mācību semestru laikā no studiju uzsākšanas brīža.

Programmas mērķis. Maģistra akadēmisko studiju programmas „Intelektuālas robotizētas sistēmas” mērķis ir sagatavot speciālistus, kurus raksturo spēja domāt sistemātiski, analizēt, izstrādāt un ieviest tehniski un ekonomiski pamatotus robotizētu un intelektuālu sistēmu risinājumus, kas veicina šos risinājumus izmantojošo organizāciju darba ražīguma pieaugumu un izaugsmi, kā arī attīstīt studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos un turpināt studijas doktorantūrā.

Studiju programmas uzdevumi. Studiju programmai ir šādu uzdevumi:

 • attīstīt studentu sistēmisko domāšanu un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas tehniski un ekonomiski pamatotu robotizētu un intelektuālu risinājumu izstrādē;
 • studiju procesā izmantot gan fundamentālus un klasiskus risinājumus, gan jaunākos sasniegumus robotikas un mākslīgā intelekta jomās, veicināt studentu patstāvīgo un praktisko darbu, kā arī tehnoloģiju nepastarpinātu darbu grupās;
 • nodrošināt vairāku jomu zināšanu un pieredzes sniegšanu studentiem, sadarbojoties dažādu RTU struktūrvienību pasniedzējiem;
 • nodrošināt studiju programmas pietiekamu elastību, lai piemērotos mainīgām darba tirgus prasībām un izmaiņām tehnoloģijās;
 • nodrošināt studiju programmas rezultātu sasniegšanu;
 • attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām studiju programmām citās valstīs ERASMUS un citu iniciatīvu ietvarā.
 • rosināt studentos vēlmi piedalīties zinātnisku pētījumu realizēšanā;
 • sagatavot un motivēt studentus turpmākām studijām doktorantūrā.