Maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģija"

 

Maģistra akadēmiskās studijas 

 

Prasības uzsākot studiju programmas apguvi

Maģistra akadēmisko studiju programmā uzņem reflektantus ar inženierzinātņu bakalaura grādu datorzinātnēs vai ar līdzvērtīgu citas specialitātes bakalaura grādu.

Mērķi un uzdevumi

Maģistra akadēmiskās studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” mērķis ir studējošo sagatavošana darbam ar IT infrastruktūras risinājumiem un ar tiem saistītajiem pakalpojumiem, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai informācijas tehnoloģiju (IT) jomā.

Programmas uzdevums ir sagatavot speciālistus informācijas tehnoloģijā, kas ir spējīgi:

 • dot profesionālu atbalstu menedžmentam informācijas tehnoloģijas līdzekļu ieviešanā apstākļos, kad strauji attīstās informācijas tehnoloģijas industrija un bizness, kas uz to balstās (e-business); 
 • realizēt sistēmas restrukturizāciju un informācijas tehnoloģijas izmaiņu vadību;
 • izstrādāt un radīt efektīvas datoru tīklu sistēmas;
 • izstrādāt un radīt efektīvas informācijas aizsardzības sistēmas;
 • izstrādāt un radīt efektīvas datu bāzes, to vadības un aizsardzības sistēmas;
 • projektēt un radīt efektīvas un kvalitatīvas programmnodrošinājuma sistēmas izmantojot augsta līmeņa programmēšanas valodas un rīkus;
 • izstrādāt efektīvas cilvēka - datora interfeisa sistēmas darbam datoru tīklos;
 • pilnveidot savas zināšanas un praktiskās iemaņas individuālajam darbam un darbam projekta realizācijas komandā.

 

Maģistra profesionālās studijas 

 

Prasības uzsākot studiju programmas apguvi

Maģistra profesionālo studiju programmā „Informācijas tehnoloģija” uzņem reflektantus ar inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu datorzinātnēs vai tam pielīdzinātu izglītību. Nepieciešamās priekšzināšanas: datormācība, programmēšanas valodas, datu bāzu vadības sistēmas, datoru tīkli, sistēmu projektēšanas līdzekļi.

Mērķi un uzdevumi

Programma ir izstrādāta ar mērķi, lai tā būtu dinamiska un spējīga atspoguļot straujās izmaiņas informācijas tehnoloģijas industrijas jomā. Pieaugošā organizāciju atkarība no informācijas tehnoloģijas resursu izmantošanas intensitātes norāda uz to, ka strauji pieaug informācijas tehnoloģijas loma valsts ekonomisko un sociālo procesu vadībā. Tāpēc šīs programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas ir spējīgi sekot informācijas tehnoloģijas resursu evolūcijai un sekmīgi vadīt informācijas tehnoloģijas resursu izstrādes un ieviešanas projektus.

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos, patstāvīgajās studijās, mācību prakses un maģistra darba (ar projekta daļu) izstrādes gaitā apgūt zināšanas, kas nepieciešamas sarežģītu informācijas tehnoloģijas projektu izstrādē un realizācijā, uzsverot projekta vadībā nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas.

Maģistra profesionālās studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” uzdevums ir nodrošināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādās jomās:

 • informācijas tehnoloģijas projektu izstrāde, realizācijas vadība un kontrole, ieviešana un uzturēšana;
 • projekta resursu plānošana, finanšu un riska pārvaldība;
 • programmēšanas valodas, algoritmu un programmu izstrādāšanas tehnoloģijas;
 • datu analīze un apstrāde, datu bāzu, informācijas un intelektuālo sistēmu projektēšana, izveidošana un uzturēšana;
 • datoru tīklu tehnoloģijas, projektēšana, drošība un uzturēšana;
 • sistēmu un procesu analīze, modelēšana un imitācija;
 • progresīvu informācijas tehnoloģiju ieviešana un uzturēšana dažāda profila uzņēmumos un organizācijās;

kā arī

 • apgūt iemaņas patstāvīgam praktiskam darbam, strādāt kolektīvā, pildīt projekta vadītāja funkcijas;
 • apgūt informācijas tehnoloģijas nozares standartus un normatīvos aktus;
 • apgūt humanitārā, ekonomikas un sociālo zinību bloka priekšmetus: personāla vadība prezentācijas māka, ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati, grāmatvedības pamati, psiholoģija, pedagoģija.