Maģistra studiju programmas "Datorsistēmas"

Maģistra akadēmiskās studijas

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību. Lai uzsāktu studijas maģistratūras programmā, ir nepieciešams inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijā vai tām pielīdzinātās studiju programmās.

Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus, kuri būs spējīgi risināt lielu un sarežģītu informācijas sistēmu, mākslīgā intelekta, datu bāzu, programmatūras sistēmu un citu augstas grūtības pakāpes uzdevumu modelēšanu un problēmu analīzi. Šī virziena maģistri ir sagatavoti darbam ar vissarežģītākajiem programmatūras produktiem gan kā to izstrādātāji, gan lietotāji. Viņi var strādāt zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā, vadīt lielus projektus un speciālistu grupas, kā arī izpildīt zināšanu inženiera, sistēmanalītiķa un projektētāja funkcijas.

Uzdevumi. Maģistra studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās un patstāvīgās studijās, izmantojot jaunāko zinātnisko literatūru, apgūt:

 • datu bāzu sistēmu projektēšanas teoriju; 
 • informācijas sistēmu projektēšanas teoriju;
 • intelektuālo sistēmu projektēšanas teoriju;
 • mūsdienu datu un zināšanu bāzu izstrādāšanas metodes;
 • sistēmu analīzes un projektēšanas metodoloģijas;
 • lietišķo datorsistēmu programmatūras uzbūvi;
 • iemaņas patstāvīgi strādāt ar zinātnisko literatūru.

 

Maģistra profesionālās studijas

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību. Datorsistēmu programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem reflektantus ar profesionālā bakalaura grādu datorsistēmās, inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē vai tai pielīdzinātu izglītību.

Programmas mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas datorsistēmu izstrādāšanas problēmu analīzē, datorsistēmu izstrādāšanas metodoloģijās, lietojumos un rīkos, programmatūras sistēmu izstrādāšanā, kā arī datorsistēmu modelēšanā, lai sagatavotu programmu apguvušos maģistrus praktiskam darbam vai augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai, kā arī 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību datorsistēmās pretendentiem ar inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu, lai sagatavotu inženieri praktiskam darbam.

Uzdevumi. Datorsistēmu maģistra profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās un individuālā darbā apgūt datorsistēmu izstrādāšanai un realizācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes, specializējoties datorsistēmu projektēšanas, lietišķo datorzinātņu vai lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienos.

Maģistra profesionālo studiju laikā tiek realizēti šādi uzdevumi: 

 • sniegt zināšanas sistēmu analīzē, kā arī informācijas sistēmu, datu bāzu sistēmu un intelektuālo sistēmu projektēšanā un izstrādāšanā (datorsistēmu projektēšanas virzienam);
 • sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm, kā arī tehnoloģijām un rīkiem lietišķo programmu izstrādāšanā (lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam);
 • sniegt zināšanas par problēmu analīzi, datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metodēm (lietišķo datorzinātņu virzienam);
 • trenēt studentus sistēmu izstrādāšanas rīku profesionālā lietošanā (datorsistēmu projektēšanas virzienam);
 • trenēt studentus sarežģītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā (lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam); 
 • trenēt studentus datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metožu praktiskā lietošanā (lietišķo datorzinātņu virzienam);
 • dot 6 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi.