Par atbrīvošanu no mācību maksas

 

 PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ STUDENTI ATBRĪVOJAMI NO STUDIJU MAKSAS

  1. Students, kuram saskaņā ar līgumu noteikta studiju maksa un kurš studē Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē (DITF) par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, var pretendēt uz studiju vietu, kas finansēta no valsts budžeta dotācijas līdzekļiem (uz budžeta vietu).
  2. Atbrīvojumu no studiju maksas nosaka ar DITF Domes lēmumu, balstoties uz pretendentu konkursa rezultātiem.
  3. Fakultāte izsludina pieteikšanos uz brīvajām budžeta vietām un pieņem lēmumu par pretendentu konkursa rezultātiem 10 dienu laikā kopš konkursa izsludināšanas.
  4. Studentiem, kuri grib pretendēt uz brīvajām budžeta vietām, par studiju programmu atbildīgās struktūrvienības lietvedībā jāiesniedz DITF dekānam adresēts iesniegums. Lietvedis tos apkopo un iesniedz DITF prodekānam mācību darbā, kas saņemtos iesniegumus un pretendentu konkursa rezultātu apstiprināšanu virza izskatīšanai tuvākajā DITF Domes sēdē.
  5. Ja studentam tiek mainīts finansējuma avots, par studiju programmu atbildīgā struktūrvienība nodrošina jauna studiju līguma noslēgšanu. 
  6. DITF Dome izskata budžeta vietu pretendentu konkursu, vadoties no šādiem kritērijiem:
  • uz brīvajām budžeta vietām var pretendēt tikai tie sekmīgie studenti, kuriem, kuriem vidējā svērtā atzīme nav mazāka par 6,0;
  • ja vairākiem pretendentiem ir vienādas vidējās svērtās atzīmes, tad tiek vērtēta katra pretendenta sekmība un vidējās svērtās atzīmes iepriekšējās eksāmenu sesijās (I kursa studentiem pēc ziemas sesijas - RTU Uzņemšanas komisijas aprēķinātie punkti) vai arī priekšrocība konkursā tiek dota tiem studentiem, kuriem nav vecāku, kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm ar zemu vidējo ienākumu uz vienu ģimenes locekli;
  • sekmīgu studentu var pilnīgi vai daļēji atbrīvot no studiju maksas, pamatojoties uz RTU Studentu parlamenta iesniegumu, kurā pamatota arī motivācija un kritēriji atbrīvošanai no studiju maksas.