Studiju programmas

DITF īsteno starptautiski akreditētas akadēmisko un/vai profesionālo studiju programmas visos studiju līmeņos (pamatstudijas, maģistra un doktora studijas): 

Kopš 2009. gada tiek īstenota studiju programma:

Kopš 2010. gada tiek īstenotas studiju programmas:

 

Kopš 2013. gada tiek īstenota jauna studiju programma:

Vidusskolu absolventiem ik gadus DITF ir paredzēts vairāk nekā 300 valsts finansētu (budžeta) studiju vietu, kas ir vairāk kā jebkurā citā Latvijas augstskolā šīs nozares programmās!

 

Akadēmiskās studijas

 

Bakalaura studijās jebkurā no iepriekš minētajām programmām var iegūt inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē (studiju ilgums 3 gadi). Pēc bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanas, turpinot studijas maģistrantūrā, var iegūt inženierzinātņu maģistra akadēmisko grādu. Studiju ilgums akadēmiskajās maģistra studiju programmās ir 2 gadi.

 

Profesionālās studijas

 

Studējot profesionālajās studiju programmās, papildus zinātniskajam grādam tiek iegūta arī profesionālā kvalifikācija. Pamatstudiju līmenī DITF piedāvā divas profesionālās studiju programmas – "Finanšu inženierija" un "Datorsistēmas".

Studiju programmā "Finanšu inženierija" (studiju ilgums - 4 gadi) tiek iegūts bakalaura profesionālais grādu finanšu inženierijā un finanšu analītiķa profesionālā kvalifikācija. Savukārt, iestājoties 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmā "Datorsistēmas" var iegūt 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju atbilstoši profesijas standartam programmētājs (studiju ilgums - 3 gadi), un turpinot studijas bakalaura profesionālo studiju programmā (studiju ilgums - 1,5 gadi), var iegūt bakalaura profesionālo grādu datorsistēmās un programmēšanas inženiera 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Tālāk studējot "Datorsistēmu" profesionālajā maģistrantūras programmā ir iegūstams maģistra profesionālais grāds (studiju ilgums pēc profesionālā bakalaura programmas - 1,5 gadi), kā arī papildus sistēmanalītiķa profesionālā kvalifikācija. "Datorsistēmu" profesionālā bakalaura programmā tiek uzņemti studenti arī ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas iegūta citās mācību iestādēs!

Pēc bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanas var izvēlēties studēt akadēmiskajās vai profesionālajās maģistra programmās. Studējot maģistra profesionālajās programmās "Automātika un datortehnika", "Datorsistēmas" vai "Informācijas tehnoloģija" (studiju ilgums - 2,5 gadi) var iegūt maģistra profesionālo grādu un programmēšanas inženiera, sistēmanalītiķa vai informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālo kvalifikāciju.

Doktorantūrā var studēt tie, kas ieguvuši akadēmisko vai profesionālo maģistra grādu. DITF piedāvā doktora studiju programmas "Automātika un datortehnika", "Datorsistēmas" un "Informācijas tehnoloģija" (studiju ilgums – 4 gadi).

Papildus informācija par studiju programmām un tajās apgūstamajiem priekšmetiem ir pieejama RTU studiju programmu meklētājā un fakultātes informācijas bukletā.

 

KAS JĀZINA PIRMS NĀC STUDĒT DITF?

 

RTU DITF uzņem personas, kuru vispārējo vidējo mācību iestāžu vai vidējo profesionālo mācību iestāžu diplomā nav nesekmīga vērtējuma. Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču). CE līmeņiem atbilstošos punktus summē, ievērojot svaru koeficientus (fizika un matemātika - 1, svešvalodā - 0,79). Vienādu CE vērtējumu gadījumā priekšroka tiek dota reflektantiem ar lielāku atzīmju summu izglītības dokumentā šādos priekšmetos: algebra, ģeometrija, fizika, ķīmija, informātika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču); vidējo profesionālo mācību iestāžu diplomā - matemātika, fizika, ķīmija, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), informātika, diplomprojekts vai kvalifikācijas eksāmens.