Sankciju algoritms

 

SANKCIJU ALGORITMS

Lai izveidotu caurspīdīgāku parādnieku uzskaiti, kā arī lai ievērotu vienotu pieeju nolikuma izpildei struktūrvienībās, ir izveidoti jauni sankciju noteikumi parādu uzskaitei kredītpunktos, kas stāsies spēkā no 1. janvāra. Sīkāk skatīt šeit(pdf).

 

Papildu nosacījumi: 

  • Ja pēc sesijas papildlaika ir vairāk par 1 parādu, jāsamaksā Senāta noteiktā maksa par priekšmetu papildu apgūšanu;
  • Ja eksāmens nesekmīgi kārtots 3 reizes (pēdējā reize pie komisijas), students tiek atskaitīts;
  • Ja kāds priekšmets nav nokārtots 2 semestru laikā, students tiek atskaitīts;


Atskaitītie var pretendēt uz atjaunošanu studijām par maksu tajā semestrī, par kura studiju plāna neizpildi tikuši atskaitīti. Par semestri, kurā students atjaunots, maksu nosaka atbilstoši kārtojamo priekšmetu kredītpunktiem;
Ja students atskaitīts 1. kursā rudens semestrī vai tūlīt pēc ziemas sesijas, viņš var atjaunot studijas, tikai izpildot iestāšanās procedūru.
 

Pārējās detaļas var noskaidrot Studiju reglaments - Par vienotu sankciju sistēmu studentiem - akadēmiskajiem parādniekiem (doc).