Projekti

IZM un RTU zinātniskie projekti

 

Starptautiskie projekti

  

 

Latvijas Zinātnes padomes finansētie fundamentālie un lietišķie pētījumi

 

IZM un RTU zinātniskie projekti

2008. gadā

2007. gadā

2006. gadā

2005. gadā

 

RTU iekšējais zinātniskās pētniecības projektu konkurss

2010./2011. gadā

2009./2010. gadā

2008./2009. gadā

2007./2008. gadā

2006./2007. gadā

 

RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti 2011. gadā

 

RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti 2010. gadā

 

RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti 2009. gadā

 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansētie projekti

ERAF finansētie projekti

2011.

Jurijs Merkurjevs, Informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgspējīguma nodrošināšanai (2006.-2008.)

Jānis Grundspeņķis, Maziem un vidējiem uzņēmumiem piemērotas zināšanu pārvaldības tehnoloģijas izstrāde.

ESF finansētie projekti

 

RTU ES 6. ietvarprogrammas projekti

 • RTU iekšējais zinātniskās pētniecības projektu konkurss
 • RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
 • Eiropas Savienības fondu līdzfinansētie projekti
 • Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
 • ES 7. ietvarprogrammas projekti
 • ES 6. ietvarprogrammas projekti
  • Arkādijs Borisovs. Intelektuālās datortehnoloģijas slikti formalizējamiem lēmumu pieņemšanas uzdevumiem.
  • Genādijs Burovs. Jaunās informācijas tehnoloģijas, dinamisku objektu identifikācijai izmantojot kombinatoriskos paralēlās skaitļošanas algoritmus.
  • Aleksandrs Glazs. Attēlu atpazīšanas metožu izstrādāšana pie nepietiekamas apmācošās izlases.
  • Jānis Grabis. Sistēmu modelēšanas līdzekļu izmantošana analītisku modeļu automatizētai ģenerēšanai.
  • Jānis Grundspeņķis. Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana apmācības procesu intelektuālam atbalstam.
  • Zigurds Markovičs. Intelektuālās datorvadības izveide sistēmu kompleksai vadībai un uzturēšanai.
  • Jurijs Merkurjevs. Uz imitācijas modelēšanu balstītas apmācības metodoloģijas izstrāde un pielietošana loģistikas jomā, pamatojoties uz gadījumu izpēti un lietišķām spēlēm.
  • Leonīds Novickis. Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta integrētā lietišķā programmatūra.
  • Jānis Osis. Formalizācijas aspekti biznesa un iegulto sistēmu programmatūras izstrādē saistībā ar modeļu vadītu arhitektūru.
  • Andris Ozols. Ceļu satiksmes informācija un industriālā informācijas tehnoloģija (IIT).
  • Aivars Spalviņš. Upju baseinu matemātisko modeļu izveidošana un izmantošana.
  • Ģirts Vulfs. Informācijas apstrādes asociatīvie modeļi un algoritmi.
  • Māris Ziema. Multivides tehnoloģiju balstītu e-pakalpojumu sistēmas arhitektūras izvēle.
  • Jurijs Merkurjevs, Informācijas tehnoloģiju pārvaldība: Operacionālo IT risku pētīšana finanšu institūcijās.

  • Zigurds Markovičs, Mobilā telefona tīkla izmantošana cilvēka fizioloģiskās informācijas pārraidei ar atgriezenisko saiti.

  • Aivars Spalviņš, Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli.

  • Jānis Grundspeņķis, Adaptīvu atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā.

  • Jevgēņijs Carkovs, Kopulās bāzēti riska prognozes autoregresijas modeļi.

  • Oksana Ņikiforova, Programmatūras sistēmas klašu struktūras ģenerēšanas rīka prototipa izstrāde, pamatojoties uz divpusložu modeli.

  • Mārīte Kirikova, Informācijas arhitektūras modeļa izstrāde multifraktālām sistēmām.

  • Aleksandrs Vališevskis, Informācijas saplūšana izkliedētās intelektuālajās sistēmās.

  • Jānis Grabis, Uzņēmuma lietojumprogrammu dinamiskas pielāgošanas risinājumu izstrāde.

  • Zigmunds Markovičš, Bezvadu lokālā tīkla WLAN izmantošana cilvēka fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā.

  • Jānis Grundspeņķis, Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde uzdevumu ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai.

  • Aivars Spalviņš, Nestacionāru telpisku piesārņojumu koncentrācijas lauku aprēķināšana Baltezera, Remberģu un Zaķumuižas ūdensgūtvju kompleksam un tā mākslīgās infiltrācijas sistēmas modelēšana.

  • Mārīte Kirikova, Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku izstrāde.

  • Andrejs Koliškins, Baktēriju skaita izmaiņu modelēšana dzeramā ūdens sadales tīklā.

  • Zigurds Markovičs, Bezvadu tehnoloģiju pielietojums cilvēku fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā.

  • Aivars Spalviņš, Baltezera, Remberģu un Zaķumuižas ūdensgūtvju kompleksa optimizācija un piesārņojuma migrācijas kaitējuma prognozēšana ar skaitliskās modelēšanas līdzekļiem.

  • Jānis Grabis, Globālās pozicionēšanas tehnoloģiju integrācija uzņēmuma informācijas sistēmā un izmantošana Latvijas transporta plānošanas problēmu risināšanā.

  • Jānis Grundspeņķis, Uz jēdzienu tīkliem un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei.

  • Mārīte Kirikova, Informācijas sistēmas koncepcijas izstrāde RTU zinātniskās darbības atbalstam.

  • Māris Ziema, Elektronisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras izvēles metodikas izstrāde.

  • Arkādijs Borisovs, Mākslīgais intelekts prognozēšanas un vadības uzdevumos.

  • Aivars Spalviņš, Aļģu hepatoksīnu migrācijas modelēšana no pazemes ūdens mākslīgās papildināšanas baseiniem Baltezera ūdensgūtvei.
  • Jānis Grundspeņķis, Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes atbalstam.
  • Jānis Grundspeņķis, Datorizēta sistēma jēdzienu tīklu konstruēšanai ekspertu darba atbalstam.

  • Mārite Kirikova, Biznesa procesu un normatīvo dokumentu sasaistes tehnoloģijas prototipa izstrāde.

  • Egons Lavendelis, Studenta modelī saskaņotas intelektuālas mācību sistēmas prototipa izstrāde.

  • Mārīte Kirikova, Kompetenču aprakstu automatizētas normalizēšanas un sasaistes metodes un prototipa izstrāde.

  • Jānis Grundspeņķis, Jēdzienu tīklu ģenerēšanas no nestrukturēta teksta algoritma izstrāde zināšanu vērtēšanas sistēmai ar studenta modelēšanas komponenti.

  • Agris Ņikitenko, Apmācības objektu krātuves un intelektuālas apmācības sistēmas izstrāde adaptīvas apmācības atbalstam

  • Jurijs Merkurjevs, IT risku novērtēšanas atbalsta sistēmas funkcionālā modelēšana” (2010.g.).

  • Zigurds Markovičs, Asinsspiediena monitorēšanas sistēma ar datu bezvadu pārraidi internetā.

  • Jurijs Merkurjevs, IT risku daudzvalodu pārvaldības e-vietnes izveide.

  • Arkādijs Borisovs, Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes klasifikācijas uzdevumos.

  • Arkādijs Borisovs, Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes datu ieguves uzdevumos.

  • Mārīte Kirikova, Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde.

  • Jānis Grundspeņķis, Autonoma robota platforma.

  • Jānis Eiduks, Autonomas intelektuālas sistēmas struktūra navigācijas uzdevumu risināšanai dinamiskās un grūti prognozējamās vidēs.

  • Oksana Ņikiforova, Pirmā līmeņa zinātnisko pētījumu veikšanas metodikas izstrāde datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas jomā.

  • Jānis Grundspeņķis, Intelektuālas sistēmas prototipa izstrāde studentu darbu oriģinalitātes noteikšanai.

  • Arkādijs Borisovs, Mākslīgais intelekts prognozēšanas un vadības uzdevumos.

  • Oksana Ņikiforova, Divpusložu pieejas lietojums elastīgas programmatūras inženierijas zināšanu arhitektūras izstrādē (01.10.2005-15.09.2006).

  • Jurijs Merkurjevs, RTU Ķīpsalas kompleksa attīstības koncepcijas izstrāde;
  • Jānis Grundspeņķis, Ontoloģijās sakņotu metožu un algoritmu izstrādāšana dažādu saistītu studiju priekšmetu konceptu karšu salīdzināšanai un apvienošanai;
  • Gaļina Merkurjeva, Imitācijas modelēšanā bāzēta transportlīdzekļu kustības grafikplāna klasteru analīze un optimizācija.
  • Mārīte Kirikova, Vispārējo izmaksu sadales funkcionālās sistēmas pielāgošana IT sakņotai biznesa procesu vadībai MVU un mikrouzņēmumos.
  • Jurijs Merkurjevs, IT risku novērtēšanas atbalsta sistēmas funkcionālā modelēšana.
  • Jānis Grundspeņķis, Jēdzienu tīklu sarežģītības un uzdevumu grūtības pakāpes noteikšana matemātiskā modeļa izstrāde un realizācija adaptējoties studenta modeļa raksturojumiem.
  • Oksana Ņikiforova, Modeļvadāmas arhitektūras principu izpēte programmatūras izstrādes rīkos.
  • Jevgeņijs Carkovs, Stohastiskas modelēšanas asimptotisko metožu izstrāde.
  • Jānis Grundspeņķis, Intelektuālās adaptīvas daudzaģentu zināšanu vērtēšanas sistēmas izstrāde, pamatojoties uz jēdzienu tīklu salīdzināšanas algoritmiem un jēdzienu tīklu līdzības noteikšanas matemātisko modeli.
  • Oksana Ņikiforova, Konceptuāla modeļa izstrāde pārejai no tradicionālās
  • programmatūras izstrāde MDA orientētajā.
  • Agris Ņikitenko, Autonoma robota platformas prototipa izstrāde.
  • Marīte Kirikova, Informācijas sistēmas pilotarhitektūra zināšanu prasību monitoringam organizāciju tīklos.
  • Jānis Grundspeņķis, Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde.

  • Aivars Spalviņš, Hidroģeoloģiskā modeļa izveide Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai.

  • Leonīds Novickis, Intelektuālajos aģentos, modelēšanā un tīmekļa tehnoloģijās sakņotas apdrošināšanas izkliedētas programmatūras izstrāde.

  • Zigurds Markovičs, Mobils telemedicīnas skrīninga komplekss.

  • Profesionālās orientācijas informācijas bāze datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā. (asoc. prof. M. Kirikova), 01.07.2005-31.06.2006
  • RTU studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” restrukturizācija un integrācija Eiropas izglītības telpā. (prof. Ģ. Vulfs), 01.10.2005-30.09.2008
  • RTU akadēmiskās studiju programmas “Datorsistēmas” kursu pilnveidošana. (prof. J.Grundspeņķis), 18.10.2005-30.11.2007
  • RTU akadēmisko bakalauru studiju programmas “Datorsistēmas” datorzinātnes pamatkursu pilnveidošana. (prof. J.Grundspeņķis), 02.01.2006-15.08.2008
  • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Datorsistēmas" studentu prakse. (prof. L. Zaiceva), 02.01.2006-30.06.2006
  • Augstākās profesionālās izglītības maģistra programmas "Datorsistēmas" studentu prakse sistēmanalītiķa profesijā.(prof. J. Grundspeņķis), 02.01.2006-29.12.2006
  • Maģistra profesionālās programmas "Datorsistēmas" studentu prakse programmēšanas inženiera profesijā. (prof. L.Zaiceva), 02.01.2006-29.12.2006
  • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studentu prakse programmēšanas tehniķa profesijā. (prof. L.Zaiceva),02.01.2007-31.05.2007
  • Jurijs Merkurjevs, ECLIPS, Extended Collaborative Integrated Life Cycle Supply Chain Planning System (01.04.2006-31.03.2009)

  • Vjačeslavs Šitikovs, UNITE, Unified Elearning Environment for the School (2006–2009)

  • Leonīds Novickis, eLOGMAR-M, Web-based and Mobile Solutions for CWE with

  • Logistics and Maritime Applications (2004.g. – 2006.g.)
  • Leonīds Novickis, IST4Balt, IST Promotion in Baltic States (2004.g. – 2006.g.)